Voert regie over uw informatie.

SPF-Beheer

Situatie/vraag
Gezien de bestaansperiode van bedrijfstakpensioenfondsen van ruim 60 jaar ligt het voor de hand dat in administraties van deze fondsen veel historie is opgenomen. Een historie die, mede als gevolg van wijzigingen in reglementen en wetgeving, vaak tot een complexe informatieverzameling leidt. Hierdoor kunnen voor pensioenadministraties problemen ontstaan. Zeker wanneer in het verleden niet altijd aantoonbaar juist is geadministreerd.

Met dit als achtergrond is Fermlogic door SPF Beheer gevraagd te ondersteunen bij het verzamelen van gegevens betreffende de arbeidsongeschikte deelnemers. Om te onderbouwen dat de in het verleden gemaakte afspraken, reglementswijzigingen en besluiten ook in de administratie teruggevonden kunnen worden.

Gekozen aanpak
Fermlogic heeft de bij haar beschikbare kennis op het gebied van zowel pensioenmaterie, administratiesystemen en datamining ingezet voor het verkrijgen van de vereiste inzichten.

Hierbij is een iteratieve aanpak gekozen. Noodzakelijk omdat vooraf niet bekend was welke bijzonderheden aangetroffen gingen worden. De zo ontwikkelde analyse programmatuur houdt rekening met historische wijzigingen, afspraken en systeemtechnische randvoorwaarden. Door te werken met korte lijnen tussen pensioen- en systeemanalisten kon snel gereageerd worden op nieuwe inzichten en bevindingen.

Resultaat
De inzichten welke op basis van gehanteerde aanpak en ontwikkelde programmatuur worden verkregen maken het voor de SPF Beheer mogelijk om historische kennis, aanwezig in de organisatie, daadwerkelijk om te zetten naar een kwalitatief hoogwaardiger administratie.

 

over fermlogic